Gaveen Prabhasara

#Art

Curtain call: Jayalath Manorathna

Curtain call: Jayalath Manorathna

What is the meaning of that poem?

What is the meaning of that poem?